Imádságok

„Életünkben az a legértékesebb idő, amit az imádságnak szentelünk.”

/Szent II. János Pál pápa/

Az imádság személyes kapcsolat a teremtő, igaz Istennel. Híd, mely összeköti a földet az éggel. Hittan órákon úgy tanítjuk, hogy az ima beszélgetés a mennyei Atyával. Beszélgetünk azzal, akit szeretünk, elmondjuk neki örömeinket, vágyainkat, bánatunkat és meghallgatjuk a válaszát. Várja imáinkat Istenünk. Szólhatunk kötött módon, a mások által megfogalmazott imák segítségével; vagy szabadon, saját benső indításunk szerint. Az alábbi néhány szép imádság szolgálja az Istennel való kapcsolatunk erősítését. 

 

Az Úr imádsága


Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Amen.

 

Hitünk rövid és hosszabb foglalata a Hiszekegy kezdetű imádság

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

A nícea-konstantinápolyi hitvallás a hosszabb Hiszekegy

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

 

Az angyali üdvözlet

Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes,
az Úr van Teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért most és halálunk óráján!
Amen.

 

Az Úr angyala kezdetű imát a reggeli, a déli és az esti harangszóra imádkozzuk.

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy, Mária...
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária...
És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária...
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Reggeli ima 1.

Uram, Istenem!
Tiéd az éjszaka, és tiéd a nappal;
kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,
a Világosság fia!
Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is.
Légy mindig jó hozzám,
és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem!
Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel!
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,
és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

 

Reggeli ima 2.

Szívem első gondolata,
Hozzád száll fel, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.

Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

 

Ima a szülőkért

Adtál nekem, jó Istenem,
szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazd
és áldd meg, kérlek, őket.
Add, hogy mindig úgy szeressem,
mint Te Szűz Anyádat.
Add, hogy sose érje őket
miattam a bánat. Ámen.

 

Ima étkezés előtt

Édes Jézus, légy vendégünk!
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Urunk, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék!
Amen.

 

Ima étkezés után

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál, hála Isten,
Annak is adj kinek nincsen!
Amen.

 

Tanítás előtti ima

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus a mi Urunk által!  Ámen
 

Tanítás utáni ima

Urunk, Jézus Krisztus,
Te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán hozzád vezessenek,
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit veled és általad dicsérünk
most és mindörökké! Ámen
 

Elsőáldozásra készülők imája

        Uram, Jézusom! Szentáldozásra készülök. Már csak …. nap választ el attól, hogy veled találkozhassam az Oltáriszentségben.
        Uram, Te olyan sok embernek segítettél tanításoddal, gyógyításoddal. Kérlek, hogy segíts nekem is megmaradni a szeretetedben, és erősíts meg, hogy mindig a jót keressem. Bánom, hogy tanításodra nem mindig figyeltem, és bűneimmel megzavartam szeretet-kapcsolatunkat. Kérlek, bocsáss meg nekem! Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, a bűnt elkerülöm, és mindent megteszek, hogy hűséges tanítványod legyek. Szeretlek Jézusom, mert olyan jó vagy hozzám és minden emberhez, és mindig megbocsátasz.
         Áldj meg engem, és segíts, hogy jóságodat jósággal és szeretettel viszonozzam, és így készüljek az első szentáldozásomra!

 

Assisi Szent Ferenc imája

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

 

Avilai Szent Teréz imája

Semmi ne zavarjon,
Semmi ne rémítsen,
Minden elmúlik,
Isten nem változik.
A türelem mindent elér.
Annak, aki Istené,
semmi sem hiányzik,
Isten egymaga elég. 

 

Ároni áldás

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád arcát az Úr,
és kegyelmezzen néked!
Fordítsa feléd arcát az Úr,
s adjon békét tenéked!

 

Szent II. János Pál pápa: Vezesd az ifjúságot!

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban,
hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által,
mint amilyen a magamutogató fogyasztás,
a mindenáron való jólét,
az erkölcsi lazaság,
vagy az erőszakos tiltakozás;
hadd éljék meg inkább
a te üzenetedet örömben,
mely a Nyolc Boldogság üzenete,
az isteni és felebaráti szeretet üzenete,
az erkölcsi elkötelezettség üzenete
a társadalom hiteles alakítása érdekében.
Vezesd, ó, Krisztus,
valamennyi hűségest a hitben,
hogy a keresztény hit hassa át egész életüket,
és bátor tanúságtevőkké tegye őket
a világ előtt üdvözítő küldetésed során,
hogy az Egyház tudatos
és cselekvő tagjai legyenek,
akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei,
és testvérek minden néppel.

 

Szent II. János Pál pápa: Imádság a kereszthez

Áve, Krisztus keresztje!
Bárhol található is jeled,
Krisztus ott tanúságot
tesz az ő húsvétjáról:
a halálból életbe való átmenetről.
Tanúságot tesz a szeretetről,
amely a halált legyőző élet ereje.
Áve, néked, kereszt, bárhol is vagy,
tereken vagy az út mentén,
ott, ahol az emberek
szenvednek és haldokolnak…
ott, ahol dolgoznak,
tanulnak és alkotnak…
Mindenhol;
férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában…
és az emberi szívekben.
Áve, Krisztus Keresztje!

 

Ókeresztény áldás (4. század)

Az Úr legyen előtted,
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,
hogy megőrizzen téged
a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,
és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned,
hogy megvigasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!

 

Esti ima

Ó, édes Istenem!
Hálát mond a lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
mossa meg kegyesen
szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
gondviselő szemed!
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet!

Szűz Anyám és őrangyalom,
legyetek énvelem,
ha ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem.
Amen.

 

Esti ima 2.

Himnusz

Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!

Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Ámen.

Lelkiismeretvizsgálat

• Hálát adok az Úristennek mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részem volt.

• Bocsánatot kérek, ha hibát, bűnt követtem el gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással.

 

Záró imádság

Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. Köszönetet mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: köszönöm a szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat. Kérlek, add, hogy úgy tudjam őket elfogadni és szeretni, ahogyan te szeretsz engem: feltétel nélkül.

Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak, és add nekem Szentlelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni: Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve! Ámen. 

összeállították: Guruz Balázsné, Szabó Margit, Volek Krisztina

 • DSCF6715 (Medium).JPG
 • DSCF6716 (Medium).JPG
 • DSCF6718 (Medium).JPG
 • DSCF6719 (Medium).JPG
 • DSCF6720 (Medium).JPG
 • DSCF6721 (Medium).JPG
 • DSCF6722 (Medium).JPG
 • DSCF6723 (Medium).JPG
 • DSCF6724 (Medium).JPG
 • DSCF6726 (Medium).JPG
 • DSCF6729 (Medium).JPG
© 2017 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

II. János Pál Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1 | Tel: 32/418-082 | E-mail: titkarsag.bterenye@ekif-vac.hu | OM: 201509 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.